Regulamin serwisu

§1

DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA / SPRZEDAWCA – Szymon Skonieczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Skonieczny - Hardcore Teaching, z siedzibą pod adresem Śmiłowice 9, 87-850 Choceń, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8883149206, REGON: 38840876, e-mail: sko9961@o2.pl;

2. PLATFORMA / SERWIS – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://hardcoreteaching.pl/ w ramach której Klient, może nabyć Produkty oraz korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, a udostępnionych przez Sprzedawcę;

3. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz Umów Dostarczania Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów. Regulamin określa również prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy;

4. KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie uprawnienia regulowane przepisami krajowymi, jeśli takowe są konieczne w kraju siedziby;

5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. LOGIN – nazwa własna Klienta lub adres e-mail, służący jego identyfikacji wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Serwisu;

7. HASŁO – unikalny ciąg znaków stworzony przez Klienta, zapewniający mu dostęp do Konta;

8. KONTO KLIENTA – przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności oraz Usług, w tym dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, dostęp do treści cyfrowych oraz innych Usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;

9. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Platformy, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie;

11. ABONAMENT – udostępniana na żądanie Klienta forma płatności jako cykliczna miesięczna opłata wyrażona w formie Ceny, ponoszona przez Klienta wobec zawarcia Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych, która jest automatycznie przedłużana, aż do momentu złożenia rezygnacji przez Klienta. Niniejszym Klient, upoważnia Sprzedawcę do pobierania opłaty za następny okres rozliczeniowy, zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu;

12. CENA – określona w PLN (polski złoty) kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży lub tytułem dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z Umową Dostarczenia Treści Cyfrowych;

13. TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia, filmy, opisy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu;

14. USŁUGA / USŁUGI – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta, w tym szczególności są to usługi takie jak: Konto Klienta, elektroniczne formularze dostępne w Serwisie czy Newsletter;

15. PRODUKT – dostępna w Serwisie nowa rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny lub dostępne w Serwisie treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny;

16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym np. koszty wysyłki;

17. UMOWA DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH – Umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej np. kurs online, materiały wideo, e-book czy audiobook;

18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej wykonania. Klient akceptując zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na zawarcie Umowy;

19. NEWSLETTER – Usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Serwisu, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Serwisie, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta;

20. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy, jako podmiotu będącego równocześnie Sprzedawcą Produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Korzystanie z Serwisu oznacza jednocześnie każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z Treściami znajdującymi w Serwisie.

3. Klient jednocześnie, oświadcza, że przeczytał i zrozumiał, postanowienia niniejszego Regulaminu w całości, a także, że nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń bądź uzupełnień.

4. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych za pośrednictwem Platformy, umowy o dostarczenie treści cyfrowych m.in. w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych w poszczególnych podstronach Serwisu.

5. Informacje udostępnione za pośrednictwem Serwisu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Klient uprawniony i zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

7. Regulamin udostępniony jest w Serwisie przez Usługodawcę nieodpłatnie w postaci elektronicznej w taki sposób, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z jego treścią, a także miał możliwość jego utrwalenia – m.in. poprzez jego wydrukowanie.

8. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klientów, zgodnie z postanowieniami szczegółowo wskazanymi w polityce prywatności, udostępnionej elektronicznie za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem

§3

TECHNICZNE WYMOGI ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu korzystania z Serwisu, Klient winien posiadać urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią, przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie stron www (np. Internet Explorer, Google Chrome, Safari) z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (E-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz w szczególnych przypadkach program czytający pliki w formacie PDF.

2. Zasadniczo przeglądanie Produktów oferowanych w Serwisie nie wymaga rejestracji Konta Klienta. Rejestracja Konta Klienta jest konieczna celem korzystania z poszczególnych Usług wskazanych bezpośrednio na Serwisie oraz każdorazowo w przypadku dokonywania Zamówienia.

3. Utworzenie Konta Klienta dokonywane jest nieodpłatnie poprzez poprawne uzupełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza elektronicznego. W trakcie wypełniania formularzy, Klient ma możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz innych dokumentów i jest zobowiązany do zaakceptowania ich treści.

4. Po wypełnieniu formularza o którym w ust. 3, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia zarejestrowanego Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Klient korzystający z Serwisu, zobowiązany jest do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych zgodnie z informacjami wskazanymi w elektronicznym formularzu dostępnym przy rejestracji Konta Klienta.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, poprzez w szczególności:

6.1 niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam);

6.2 terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości wskazanej na poszczególnej podstronie Serwisu, wobec przystąpienia do procesu Zamówienia. W tym celu jednocześnie Klient niniejszym upoważnia Sprzedawcę do pobrania opłaty za zakupiony Produkt w pełnej wysokości w jego imieniu;

6.3 niedostarczanie oraz niezamieszczanie w Serwisie treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;

6.4 korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku;

7. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych korzystania z Serwisu w każdym czasie, a także zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie w formie np. reklam, czy innych treści sponsorowanych.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnej Usługi, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Klienta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta czy Serwisu.

§4

KONTO KLIENTA ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Konto może zostać utworzone przez osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą odpowiednie uprawnienia regulowane przepisami krajowymi, jeśli takowe są konieczne w kraju siedziby.

2. Założenie Konta odbywa się poprzez podanie wymaganych informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym na Platformie. Rejestracja na Platformie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet (online).

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1 podania zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualnych danych, w tym danych osobowych;

3.2 niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

4. Klient po wypełnieniu pól rejestracyjnych potwierdza zaznajomienie się z dokumentacją dostępną w Serwisie, niniejszym Regulaminem, polityką prywatności oraz pozostałymi dokumentami wskazanymi przez Usługodawcę w formularzu rejestracji Konta. Kolejno Klient otrzymuje wiadomość mailową na podany podczas rejestracji adres mailowy, z informacją o potwierdzającą zawarcie Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną.

5. Konto w formie Usługi świadczone jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Klient może również samodzielnie usunąć swoje konto, korzystając z odpowiednich funkcjonalności w obrębie Konta Klienta.

6. W zakresie Usług, nie wskazanych w powyższych ustępach, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy ponadto następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne na rzecz Klientów:

6.1 składanie Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

6.2 prezentowanie treści reklamowych i marketingowych dostępnych w Serwisie;

6.3 korzystanie z formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie;

6.4 Newsletter

7. Wszelkie skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Hasła dostępu do Konta Klienta, nie rodzą odpowiedzialności po stronie Usługodawcy.

8. Zabrania się Klientowi współdzielenia Konta Klienta z innymi osobami, przenoszenia praw do Konta, a także wszelkich innych form udostępniania części lub całości Konta Klienta na rzecz innej osoby trzeciej. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta w Serwisie.

§5

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Główne cechy przedmiotu świadczenia w zakresie poszczególnego Zamówienia Klienta są określone na stronie danego Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Serwisu.

2. W zależności od przedmiotu Zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta:

2.1 Umowa Sprzedaży – w przypadku Produktów fizycznych;

2.2 Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych – w przypadku kursów oraz materiałów wideo online, a także w przypadku innych produktów elektronicznych.

3 Zawarcie poszczególnej Umowy, o której mowa w ust. 2, następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. W tym celu Klient zobowiązany jest do przekazania wszelkich danych, w tym danych osobowych, wymaganych w trakcie procesu transakcyjnego w związku z przekazaniem przez niego Ceny wobec nabycia poszczególnego Produktu.

4 Sprzedawca umożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta w następujący sposób:

4.1 Klient dodaje wybrany Produkt lub Produkty do Koszyka, prowadzonego w ramach Konta Klienta, po czym przechodzi do formularza Zamówienia podsumowującego wartość wszystkich wybranych przez Klienta Produktów;

4.2 W przypadku zakupu przedmiotów fizycznych, Klient wybiera dodatkowo jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy Produktu;

4.3 W każdym z powyższych przypadków Klient zobowiązany jest do wskazania danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę;

4.4 W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wybranych Produktów;

4.5 Kolejno Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia całościowych kosztów;

4.6 W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

5. W ramach przekazania Ceny przez Klienta do Sprzedawcy, w związku ze złożonym Zamówieniem o którym mowa w powyższych ustępach, Klient uzyskuje możliwość płatności przez:

5.1 Przelew bankowy oraz płatność natychmiastowa BLIK (https://www.cashbill.pl/);

5.2 Visa lub MasterCard (https://www.polcard.pl/);

5.3 Paysafecard (https://www.paysafecard.com/pl/);

5.4 PayPal (https://www.paypal.com/pl/).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany, dodania, usunięcia lub modyfikacji poszczególnego operatora płatności wskazanych w ust. 5, a także zastrzega sobie prawo do możliwości bezpośredniego przyjęcia Ceny od Klienta, z jednoczesnym pominięciem operatorów wskazanych w ust. 5.

7. Umowa wskazana w ust. 2, zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, na podany przez niego adres e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości przyjęcia przez Sprzedawcę wszystkich lub niektórych Zamówień, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji. Wówczas Klient ma możliwość akceptacji realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w określonej przez Sprzedawcę części lub może anulować w całości złożone Zamówienie. Anulowanie Zamówienia przez Klienta w powyższej sytuacji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

9. W sytuacji o której mowa w ust. 8, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie mogła zostać zawarta.

10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu lub Produktów oraz inne koszty (np. koszty przesyłki). O łącznej Cenie oraz wszelkich innych kosztach występujących w związku z realizacją Zamówienia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 2.

11. Sprzedawca, na wyraźne żądanie Klienta, udostępnia za pośrednictwem Serwisu możliwość dokonywania płatności cyklicznych za dostęp do określonych Produktów lub Usług w ramach Abonamentu przy użyciu operatorów płatności wskazanych w ust. 5.

12. Warunkiem uruchomienia Abonamentu na rzecz Klienta, jest:

12.1 posiadanie aktywnej karty płatniczej umożliwiającej autoryzacje transakcji internetowych, wraz z prawem do korzystania z tej karty;

12.2 wybranie przez Klienta formy płatności cyklicznej (miesięcznej);

12.3 podanie przez Klienta danych ujętych na karcie płatniczej, w tym w szczególności choć nie wyłącznie imię oraz nazwisko, numer karty, datę ważności oraz kod CVV/CVC;

12.4 wyrażenie zgody Klienta na pobieranie środków ze wskazanej przez niego karty płatniczej o której powyżej;

12.5 poprawna autoryzacja karty płatniczej, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem;

13 W przypadku wyboru przez Klienta Abonamentu jako formy płatności, karta płatnicza dodana przez niego do systemu płatności, zgodnie z ust. 12, po darmowym okresie próbnym wynoszącym 14 dni, zostanie automatycznie obciążona opłatą wyrażoną w formie Ceny za dany Produkt lub Produkty, zgodnie z zawartą Umową.

14 Pobieranie kolejnych, należnych opłat będzie dokonywane cyklicznie i automatycznie co 30 dni, na co niniejszym wyraża zgodę Klient. W przypadku gdy na karcie płatniczej nie będzie wystarczającej liczby środków do zrealizowania płatności:

14.1 Sprzedawca poinformuje Klienta o nieudanej próbie pobrania płatności w drodze wiadomości skierowanej na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas Zamówienia lub przypisany do Konta w Serwisie;

14.2 w każdym kolejnym dniu po nieudanej próbie dokonania płatności próba ta będzie powtarzana do momentu osiągnięcia zamierzonego skutku lub wygaśnięcia usługi;

15 Abonament może zostać anulowany przez Klienta w dowolnym momencie, w szczególności poprzez usunięcie karty płatniczej, z której były lub miały być realizowane płatności lub przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach prowadzonego Konta Klienta.

16 W przypadku anulowania Abonamentu, w sposób określony w niniejszym paragrafie, kolejna płatność cykliczna nie zostanie pobrana w sposób zautomatyzowany, przy czym jeśli anulowanie Abonamentu dokonano później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, wówczas opłata za ten okres zostanie pobrana, a anulowanie Abonamentu nastąpi z upływem tego okresu.

17 Klient korzystający z Abonamentu powinien zapewnić aby w dniu terminu płatności na wskazanej przez niego karcie płatniczej znalazła się odpowiednia wartość środków, a także zweryfikować czy karta może zostać obciążona, w tym czy nie występują żadne ograniczenia dla takich płatności, a w szczególności limity kwotowe czy data ważności karty.

18 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia akcji promocyjnej na poszczególne Produktu, w tym również np. w zakresie obniżenia ceny poszczególnego Produktu. W sytuacji w której jest to niezbędne, Sprzedawca udostępni na rzecz Klienta oddzielny Regulamin określający zasady przeprowadzania poszczególnej akcji promocyjnej. W takiej sytuacji postanowienia danego regulaminu akcji promocyjnej, mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§6

DOSTARCZENIE PRODUKTU

1. W przypadku Zamówienia treści cyfrowych, Sprzedawca nie wprowadza żadnych ograniczeń terytorialnych. W przypadku produktów fizycznych, dostawa Produktu zasadniczo dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu wskaże również inne dostępne kraje.

2. Dostawa produktu fizycznego do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane bezpośrednio w Serwisie. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Sprzedawca jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy oraz płatności poszczególnych Produktów fizycznych, w każdym czasie.

3. Dostarczenie zakupionych Produktów w formie elektronicznej (kursy, materiały wideo, e-book, audiobook) jest bezpłatne i odbywa się drogą elektroniczną poprzez bezpośrednie przypisanie poszczególnych materiałów wideo lub kursów online do Konta Klienta, który prawidłowo złożył Zamówienie oraz przekazał Cenę wobec zakupu poszczególnych Produktów. Dostarczenie o którym powyżej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 24h od momentu prawidłowego przekazania Ceny do Sprzedawcy, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu przez Sprzedawcę, w przypadku wystąpienia przyczyn, na które ten nie ma wpływu, takich jak np. przerwy techniczne, awarie systemu czy wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej, do maksymalnie 7 dni.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności poszczególnego Produktu w formie materiałów wideo lub kursów online, wskazując jednocześnie w widocznym miejscu w Serwisie lub w procesie Zamówienia, kiedy dana treść będzie dostępna (np. otrzymasz dostęp najpóźniej do wskazanego dnia). W takiej sytuacji termin dostarczenia Produktu, wskazany w ust. 3 liczony jest od daty w którym dany Produkt będzie dostępny.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia materiałów wideo lub kursów online, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu (np. dostęp miesięczny, dostęp roczny). W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do zakupionego Produktu, chyba że przed upływem wskazanego terminu dokona właściwej opłaty, wobec przekazania Ceny za poszczególny Produkt do Sprzedawcy.

6. Jeżeli dostęp do materiałów wideo lub kursu online przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do poszczególnego materiału, o czym uprzedzi Klientowi przynajmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem.

7. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym w szczególności z materiałów wideo lub kursów online w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności zobowiązany jest:

7.1 korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z niej przez inne osoby trzecie, szczególnie choć nie wyłącznie poprzez wykorzystywanie złośliwego oprogramowania;

7.2 korzystać z Platformy w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy;

7.3 nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim;

7.4 nie rozpowszechniać materiałów wideo lub kursów online w całości lub we fragmentach, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, a także nie kopiowa materiałów wideo lub kursów online w żadnej części;

8. Z chwilą pierwszego zalogowania się do Konta Klienta przez Klienta, treści cyfrowe stanowiące zawartość materiałów wideo lub kursów online uważa się za dostarczone w całości. W przypadku Zamówienia obejmującego e-book, audiobook etc. dostarczenie do Klienta następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, wraz z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do danego Produktu.

§7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, znaków towarowych, domeny internetowej, formularzy elektronicznych oraz dokumentów umieszczonych w Serwisie, w tym również tekstu, grafiki i zdjęć zamieszczonych przez Usługodawcę należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu lub jego elementów, w tym w szczególności materiałów wideo, kursów online oraz wszelkich innych treści elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie lub dozwolonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu.

3. Wykorzystywanie danych Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może jedynie po uprzednim powiadomieniu Usługodawcy oraz jednocześnie po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego w miejscu siedziby Usługodawcy, a w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.

§8

SANKCJE I REKLAMACJE

1. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, stosownie do skali naruszenia, skutkować:

1.1 ostrzeżeniem;

1.2 czasowym zawieszeniem Konta Klienta, tj. uniemożliwieniem dostępu do Konta Klienta;

1.3 usunięciem Konta Klienta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, z możliwością nałożenia kary, w przypadku szczególnie rażącego działania na szkodę Usługodawcy.

2 Strony zgodnie postanawiają, że usunięcie Konta Klienta pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu na rzecz Klienta uiszczonej Ceny, o ile to nastąpiło, w zakresie w jakim Usługodawca poniósł do chwili usunięcia Konta Klienta bezpośrednie oraz pośrednie, uzasadnione koszty związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klienci i podmioty trzecie mogą zgłaszać naruszenia, reklamacje i odwołania od decyzji Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy. Zgłoszenie musi zawierać:

3.1 oznaczenie danych Klienta;

3.2 precyzyjny opis zgłoszenia;

4. Usługodawca udziela informacji o rozpoznaniu reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień, przy czym czas udzielania przez niego odpowiedzi, każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Przesłanie przez zgłaszającego zgłoszenia reklamacyjnego w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi w formie elektronicznej.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach ogólnych, a przewidziane w niniejszym Regulaminie zobowiązania Usługodawcy będą traktowane jako zobowiązania starannego działania i przy zachowaniu normalnej staranności przewidzianej dla tego typu stosunków.

2. Klient, będący Konsumentem lub przedsiębiorca, który zawarł umowę niemającą dla niego charakteru zawodowego oraz oświadczającego, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy powszechnie obowiązującego przepisy prawa w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy w postaci fizycznych Produktów, wobec zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 2 może zostać złożone w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub z wykorzystaniem formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie.

4. W sytuacji odstąpienia od Umowy o której mowa w ust. 2, Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Zwracany Produkt fizyczny powinien zostać zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków na rzecz Klienta, będącego Konsumentem do momentu otrzymania zwracanego Produktu fizycznego lub do momentu otrzymania dowodu jego odesłania. Zasadniczo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta, będącego Konsumentem przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

6. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem, zgodnie z ust. 2 z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ten ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7 Usługodawca informuje, a Klient akceptuje, iż prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych, w zakresie Produktów elektronicznych (np. materiały wideo, kursy online, e-book), na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zostaje wyłączone z uwagi na dostarczenie do Klienta treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a także wobec ich natychmiastowego dostępu

§10

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Szymon Skonieczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Skonieczny - Hardcore Teaching, z siedzibą pod adresem Śmiłowice 9, 87-850 Choceń. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail sko9961@o2.pl.

2. 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dane Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności dostępnej w Serwisie prowadzonych pod adresem https://hardcoreteaching.pl/.

3. 3. Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, a także iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny. O wszelkich zmianach Usługodawca będzie informować poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie lub poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną do Klientów lub bezpośrednio w ramach komunikatu dostępnego na Koncie Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do zamknięcia Konta.

2. Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejkolwiek z klauzul zawartych w Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

5. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

6. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2021 r.